Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
F10-1
ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އަބްދުލްއަޒީޒް މުހައްމަދު
Votes
311
Percent
45.07%
IND
އަބްދުލްބާސިތު ހަސަން
Votes
223
Percent
32.32%
IND
މުއާޒު އަބްދުއްރަޙްމާން
Votes
156
Percent
22.61%
F10-2
ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ޢާއިޝަތު ރީޝާ
Votes
327
Percent
26.37%
MDP
ޝާމިޢާ ޢަބްދުއްލަޠީފް
Votes
292
Percent
23.55%
MDP
ނާޞިރާ މުޙައްމަދު
Votes
256
Percent
20.65%
IND
ޝިފާނާ ސަޢީދު
Votes
253
Percent
20.4%
IND
ޒަރީނާ ޢަބްދުލްޙަމީދު
Votes
112
Percent
9.03%
F10-3
ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
މުޙައްމަދު ޙަސަން
Votes
278
Percent
23.38%
MDP
މުހައްމަދު ފާޒިލް
Votes
253
Percent
21.28%
IND
ނާޒިމް އިބްރާހީމް
Votes
214
Percent
18%
IND
އަންވަރު މުޙައްމަދު
Votes
201
Percent
16.9%
IND
އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު
Votes
163
Percent
13.71%
MRM
ސަމްޢޫން ޢަބްދުލްޤާދިރު
Votes
80
Percent
6.73%