Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
C3-1
ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
އިބްރާހީމް ޝާހިދު
Votes
238
Percent
52.77%
JP
ޙުސައިން ޝާހު
Votes
213
Percent
47.23%
C3-2
ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޢާއިޝަތު ސަބާނާ
Votes
302
Percent
38.62%
JP
ޢާއިޝަތު ސީޒާ
Votes
278
Percent
35.55%
IND
ފާޠިމަތު ސުނާނާ
Votes
202
Percent
25.83%
C3-3
ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އިބްރާހީމް ރިފާޒު
Votes
225
Percent
27.85%
MDP
ޙުސައިން ޒިޔާދު
Votes
220
Percent
27.23%
IND
އަޙްމަދު ވަޙީދު
Votes
197
Percent
24.38%
JP
ޙުސައިން ޢާމިރު
Votes
166
Percent
20.54%