Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
K4-1
މ. މުލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
ޝަމްއޫން ރަމީޒު
Votes
312
Percent
57.35%
IND
ހުސައިން ނާޒިމް (ސެންބެ)
Votes
167
Percent
30.7%
PPM
އިސްމާއީލް ނަސީރު
Votes
65
Percent
11.95%
K4-2
މ. މުލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ނިޝާ އަޙްމަދު
Votes
296
Percent
32.89%
IND
ޒަކިއްޔާ އިބްރާހީމް
Votes
280
Percent
31.11%
MDP
ނުޞްރާ ސަޢީދު
Votes
185
Percent
20.56%
PPM
ޖުވައިރިއްޔާ އިބްރާހީމް
Votes
139
Percent
15.44%
K4-3
މ. މުލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
އަޙްމަދު ސާކިފް
Votes
220
Percent
23.76%
MDP
ހަސަން ސޮބާހު (ސޮބާހު)
Votes
179
Percent
19.33%
IND
މުޙައްމަދު ލަޠީފް
Votes
112
Percent
12.1%
IND
މުޙައްމަދު ނިޙާދު (ނޮޑީ)
Votes
106
Percent
11.45%
PPM
އާމިނަތު ސަނާ
Votes
94
Percent
10.15%
IND
އަޙްމަދު ޝާޠިރު (ޝާޠިރު)
Votes
76
Percent
8.21%
PPM
ޢިނާޔާ ޢަބްދުއްލަޠީފު
Votes
71
Percent
7.67%
IND
އަޙްމަދު ފާރިސް
Votes
68
Percent
7.34%