Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
P1-1
ގއ. ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އިބްރާހީމް ވަޙީދު
Votes
514
Percent
51.09%
PPM
އަޙްމަދު ރާފިޢު
Votes
492
Percent
48.91%
P1-2
ގއ. ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޝާމާތައްޚާނު
Votes
490
Percent
25.68%
MDP
އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ
Votes
459
Percent
24.06%
PPM
ފާޠިމަތު ނަޒީރު
Votes
392
Percent
20.55%
PPM
ރާމިޒާ މުޙައްމަދު
Votes
373
Percent
19.55%
IND
ގީތާ ޖަމާލު
Votes
194
Percent
10.17%
P1-3
ގއ. ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޝަހާމަތު ޙަނީފް
Votes
507
Percent
26.23%
MDP
ރިޔާޒް ޙުސައިން
Votes
503
Percent
26.02%
PPM
އަޞްޙާބު އަމީން
Votes
471
Percent
24.37%
PPM
އަޙްމަދު އިކްރާމް ޖަޢުފަރު
Votes
452
Percent
23.38%