Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
B3-1
ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ޢަލީ ރަޝީދު މުޙައްމަދު
Votes
187
Percent
39.53%
MDP
އަޙްމަދު ސިޔާމް
Votes
178
Percent
37.63%
JP
މުޙައްމަދު ނިޒާމް
Votes
108
Percent
22.83%
B3-2
ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޒީނިޔާ އިބްރާހީމް
Votes
249
Percent
27.09%
PPM
ފަޒްރާ ޢަލީ
Votes
193
Percent
21%
MDP
ޢާޠިފާ އަޙްމަދު
Votes
156
Percent
16.97%
MDP
މައިމޫނާ ޙަސަން
Votes
139
Percent
15.13%
JP
މަރްޔަމް ރަޝީދާ އާދަމް
Votes
98
Percent
10.66%
JP
ފަޒީނާ ޢަބްދުލްޣައްފާރު
Votes
84
Percent
9.14%
B3-3
ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އަޙްމަދު އާފާޤު
Votes
222
Percent
25.31%
PPM
އަޙްމަދު ފާއިޒް
Votes
206
Percent
23.49%
PPM
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް
Votes
172
Percent
19.61%
MDP
އަޙްމަދު ޝަކީބު
Votes
151
Percent
17.22%
JP
އަޙްމަދު ނިޔާޒް
Votes
126
Percent
14.37%