Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
U2-1
އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
މުޙައްމަދު ނާހިދު (ހިތޫ)
Votes
387
Percent
53.45%
PPM
ޙަސަން މޫސާ (ޙަސަން)
Votes
337
Percent
46.55%
U2-2
އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޒުހައިރާ މުޙައްމަދު (ޒުހޭ)
Votes
383
Percent
27.03%
MDP
ޚަދީޖާ މުނާ
Votes
381
Percent
26.89%
PPM
ޢަޒީމާ ޔޫސުފް
Votes
335
Percent
23.64%
PPM
ޢާއިޝަތު މޫސާ (އައިޝާ)
Votes
318
Percent
22.44%
U2-3
އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޢަބްދުﷲ އަނީލް (އައްނި)
Votes
387
Percent
27.23%
MDP
ޢަބްދުލްޖަލީލް މޫސާ
Votes
373
Percent
26.25%
PPM
އަޙްމަދު ވަޙީދު (ސަންވީލް)
Votes
335
Percent
23.57%
PPM
ޢަބްދުﷲ ނިޝާދު
Votes
326
Percent
22.94%