Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
U7-1
އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އިސްމާއީލް ނަސީރު
Automatically Elected
U7-2
އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
އާމިނަތު ޝިއުނާ
Votes
252
Percent
43.67%
MDP
ޙައްވާ ޒަހުރާ
Votes
238
Percent
41.25%
PPM
އާމިނަތު ޢާޞިފާ
Votes
87
Percent
15.08%
U7-3
އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
މުހައްމަދު ނާފިޒް
Automatically Elected
MDP
ފަޒީލް އަހްމަދު
Automatically Elected