Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
A10-1
ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
ޖައިލަމް ހާރޫން
Votes
293
Percent
52.04%
MDP
ޙަސަން ރިޒާ
Votes
248
Percent
44.05%
IND
އިބްރާހީމް އަޙްމަދު
Votes
22
Percent
3.91%
A10-2
ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
އާމިނަތު ޒީނިޔާ
Votes
263
Percent
25.71%
MDP
ޢަފީފާ ޚާލިދު
Votes
250
Percent
24.44%
PPM
ސަންމާ ޤާސިމް
Votes
244
Percent
23.85%
IND
ނާހިދާ ހާރޫން
Votes
182
Percent
17.79%
IND
އާމިނަތު ސިރާނީ
Votes
52
Percent
5.08%
PPM
އާމިނަތު ޒުހައިނާ
Votes
32
Percent
3.13%
A10-3
ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އަޙްމަދު ރަމީޒު
Votes
230
Percent
22.91%
PPM
ޙުސައިން އާދަމް
Votes
215
Percent
21.41%
MDP
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
Votes
194
Percent
19.32%
IND
ޙަސަން އަޙްމަދު
Votes
165
Percent
16.43%
IND
ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުއްސައްތާރު
Votes
143
Percent
14.24%
IND
އަޙްމަދު ރަޝީދު މުޙައްމަދު
Votes
57
Percent
5.68%