Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
B13-1
ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އައުޒަމް އާދަމް
Votes
399
Percent
41.56%
PPM
ޙުސައިން ވަޖުދީ
Votes
322
Percent
33.54%
AP
ޢަލީ ނަޝީދު
Votes
239
Percent
24.9%
B13-2
ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޙާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
AP
ފާޠިމަތު ޝިފާޒާ
Votes
368
Percent
20.42%
PPM
ތޯހިރާ އަބޫބަކުރު
Votes
364
Percent
20.2%
MDP
ޝަޒީލާ މުޙައްމަދު
Votes
310
Percent
17.2%
PPM
ނަޒްރާނާ ޢަލީ
Votes
306
Percent
16.98%
AP
ޚަދީޖަތު ސަނާ
Votes
227
Percent
12.6%
MDP
ރިފްޒާ އިސްޙާޤް
Votes
227
Percent
12.6%
B13-3
ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އާދަމް ޝަރީފް
Votes
401
Percent
22.31%
PPM
މުޙައްމަދު ޝައްމާޚް
Votes
365
Percent
20.31%
MDP
އަޙްމަދު ސަލްމާން
Votes
315
Percent
17.53%
MDP
މުޙައްމަދު އިނާޒް
Votes
256
Percent
14.25%
AP
ކާމިލް އަޙްމަދު
Votes
229
Percent
12.74%
AP
މުޙައްމަދު ޝަކީބު
Votes
156
Percent
8.68%
IND
ޙައްމާދު އަޙްމަދު
Votes
67
Percent
3.73%
IND
އިބްރާހީމް މުޝްތާޤު (މުއްޓު)
Votes
8
Percent
0.45%