Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
E3-1
ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
މުހައްމަދު ފަޒީން
Votes
248
Percent
56.88%
MDP
ހުސައިން ސަލީމް
Votes
188
Percent
43.12%
E3-2
ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޢާއިޝަތު ޝަހުލާ
Votes
155
Percent
21.12%
PPM
އާމިނަތު ފިރާޝާ
Votes
152
Percent
20.71%
MDP
ފާޠިމަތު ވަފާ
Votes
150
Percent
20.44%
IND
މަރްޔަމް މަންނާ
Votes
148
Percent
20.16%
PPM
ފާޠިމަތު މަލްސާ
Votes
129
Percent
17.57%
E3-3
ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އިސްމާޢީލް ޢަލީ
Votes
240
Percent
35.4%
MDP
ޢަލީ ނަޖީބު
Votes
209
Percent
30.83%
MDP
އިބްރާހީމް ޢަލީ
Votes
162
Percent
23.89%
IND
ޢަލީ އިބްރާހީމް
Votes
67
Percent
9.88%