Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
H3-1
ކ. ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
އިބްރާހީމް ސުނިލް
Votes
408
Percent
56.43%
IND
އިބްރާހީމް އަޒީމް
Votes
315
Percent
43.57%
H3-2
ކ. ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ރަޙްމާ ރުޝްދީ
Votes
237
Percent
17.85%
MDP
މަރްޔަމް ޙުސްނާ
Votes
224
Percent
16.87%
IND
ޙައްވާ ޒޫނާ
Votes
178
Percent
13.4%
IND
ފާއިޒާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު
Votes
174
Percent
13.1%
PPM
ފާޠިމަތު ނަދީމާ
Votes
127
Percent
9.56%
MDP
ފާޠިމަތު ނިޢުމާ
Votes
99
Percent
7.45%
IND
ޢާއިޝަތު ސާދާ
Votes
92
Percent
6.93%
IND
ނަޒުލީމާ ރުޝްދީ
Votes
80
Percent
6.02%
IND
ފާޠިމަތު ސުވައިދާ
Votes
59
Percent
4.44%
PPM
އާމިނަތު ނަޒުރާ
Votes
58
Percent
4.37%
H3-3
ކ. ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
އިބްރާހީމް ސާޖިދު
Votes
228
Percent
18.11%
PPM
އަޙްމަދު ޝަޔާޒް
Votes
201
Percent
15.97%
IND
އިބްރާހީމް މުބައްސިރު
Votes
184
Percent
14.61%
MDP
މުޙައްމަދު ޒަފަރު
Votes
166
Percent
13.19%
PPM
އަޙްމަދު ޒަޢީމް
Votes
164
Percent
13.03%
MDP
އަހްމަދު ފަޒީލް
Votes
123
Percent
9.77%
IND
އަޙްމަދު ވާފިރު
Votes
104
Percent
8.26%
IND
ޢަބްދުއްލަޠީފް އިސްމާޢީލް
Votes
89
Percent
7.07%