Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
K5-1
މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
އަޙްމަދު ޒުބައިރު
Votes
200
Percent
59.7%
PPM
ޙަސަން ޢަބްދުއްރަޙްމާން
Votes
135
Percent
40.3%
K5-2
މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
މުރުޝިދާ ޙަސަން
Votes
175
Percent
27.05%
PPM
ޙައްވާ ރާމިޒު
Votes
166
Percent
25.66%
MDP
ޢާއިޝަތު ރިފްޤާ (ރިފޫ)
Votes
161
Percent
24.88%
MDP
އާމިނަތު ނިއުސާ (ނިއުޝާ)
Votes
145
Percent
22.41%
K5-3
މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އަޙްމަދު ސަޢީދު
Votes
174
Percent
27.58%
IND
އިބްރާހީމް ޒުހައިދު (ޖާނު)
Votes
158
Percent
25.04%
PPM
އިބްރާހީމް މުއާޒު
Votes
141
Percent
22.35%
IND
ޢާއިޝަތު ނިސްރީން
Votes
90
Percent
14.26%
MDP
އަޙްމަދުފުޅު (ބަކާ)
Votes
68
Percent
10.78%