Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
N10-1
ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް (ހޮޑާ)
Votes
609
Percent
57.29%
PPM
މުޙައްމަދު ޝަރީފް
Votes
313
Percent
29.44%
IND
ޢާލިމް ޢަބްދުލްވައްހާބް
Votes
141
Percent
13.26%
N10-2
ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
މަރްޔަމް ޢިނާޝާ
Votes
648
Percent
32.34%
MDP
މަރްޔަމް ސަބާ (ސަބާ)
Votes
615
Percent
30.69%
PPM
އާމިނަތު ޢާރިފާ
Votes
381
Percent
19.01%
PPM
ސަމިއްޔާ އާދަމްފުޅު
Votes
360
Percent
17.96%
N10-3
ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޢަލީ ޝާހް
Votes
595
Percent
31.84%
MDP
މުޙައްމަދު އަފުލަޙު
Votes
560
Percent
29.96%
PPM
އިބްރާހީމް ޝިހާބު
Votes
375
Percent
20.06%
IND
މުޙައްމަދު ޢިމާދު
Votes
339
Percent
18.14%