Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
F12-1
ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
ޖާދުﷲ ޢަލީ
Votes
107
Percent
64.07%
MDP
މޫސާ ނަސީމު
Votes
60
Percent
35.93%
F12-2
ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
އާމިނަތު ޢާޞިފާ
Votes
89
Percent
36.18%
MDP
ޢާއިޝަތު ވަސީމާ
Votes
87
Percent
35.37%
MDP
އާމިނަތު ފަޒީނާ
Votes
70
Percent
28.46%
F12-3
ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޢަލީ ޝައުފާން
Votes
84
Percent
31.23%
IND
ނާއިޝް ލަޠީފް
Votes
83
Percent
30.86%
IND
ޢަލީ ވިޝާމް
Votes
77
Percent
28.62%
MDP
އިބްރާހީމް ފަޒީލު
Votes
25
Percent
9.29%