Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
N12-1
ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޢަލީ ޙުސައިން
Votes
393
Percent
49.43%
IND
މަޙްމޫދު ޝުޖާޢު
Votes
295
Percent
37.11%
IND
މުޙައްމަދު ޢާރިފް
Votes
107
Percent
13.46%
N12-2
ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
އާމިނަތު ސަމާ
Votes
392
Percent
28.06%
MDP
ޢާއިޝަތު ރިޒުނާ
Votes
335
Percent
23.98%
IND
ފާޠިމަތު ޢިނާޔާ
Votes
273
Percent
19.54%
IND
ފާޠިމަތު ޙުމައިދާ
Votes
180
Percent
12.88%
IND
ފާޠިމަތު ސަޖާޙާ
Votes
173
Percent
12.38%
IND
ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު
Votes
44
Percent
3.15%
N12-3
ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އަހްމަދު ސޮލާހް
Votes
512
Percent
36.68%
IND
ޙުސައިން ސިޔާމް (ސިޔާމްބެ)
Votes
418
Percent
29.94%
MDP
އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް
Votes
317
Percent
22.71%
IND
އިބްރާހީމް ޢާރިފް
Votes
149
Percent
10.67%