Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
P7-1
ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޙަކީމް
Votes
130
Percent
40.37%
IND
ޝުޢައިބު މުޙައްމަދުދީދީ
Votes
128
Percent
39.75%
IND
ސިޔާމް މުޙައްމަދު
Votes
64
Percent
19.88%
P7-2
ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޢާއިޝަތު ޝިފްޒާ އިބްރާހީމް
Votes
170
Percent
30.85%
IND
ސާމާ މުޙައްމަދުދީދީ
Votes
170
Percent
30.85%
MDP
ޙަބީބާ ޙަސަންދީދީ
Votes
115
Percent
20.87%
IND
ނަޒީރާ ސުލައިމާން ދީދީ (ނަޒީރާ)
Votes
96
Percent
17.42%
P7-3
ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
މުޙައްމަދު ސުރާޤަތު ޤާސިމް (ސުރާބޭ)
Votes
179
Percent
37.29%
MDP
ނަޞްރު މުޙައްމަދުދީދީ
Votes
172
Percent
35.83%
IND
މުރުތަޟާ ސަލީމް (މުރުބެ)
Votes
129
Percent
26.88%