Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
C5-1
ށ. ފީވަކު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
ޢަލީ ރަޝީދު ޙަސަން
Votes
260
Percent
38.07%
IND
އަހްމަދު ފައިސަލް
Votes
186
Percent
27.23%
PPM
އަދުނާން އަލީ
Votes
143
Percent
20.94%
MDP
ޢަލީ ރަޝީދު
Votes
94
Percent
13.76%
C5-2
ށ. ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
އާމިނަތު ރީނާ
Votes
269
Percent
24.75%
MDP
އާމިނަތު ވަޙީދާ
Votes
225
Percent
20.7%
IND
ނަޖުމާ މުޙައްމަދު
Votes
201
Percent
18.49%
PPM
ޙަލީމަތު ޝާޒްލީ
Votes
198
Percent
18.22%
PPM
ފާޠިމަތު ނަދާ
Votes
194
Percent
17.85%
C5-3
ށ. ފީވަކު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
އަޙްމަދުމަނިކު
Votes
271
Percent
22.62%
PPM
އިބްރާހީމް ރަޝީދު (މުޙައްމަދު ނިޝާން)
Votes
171
Percent
14.27%
MDP
އިބްރާހީމް ވަސީމް
Votes
153
Percent
12.77%
PPM
ޢަބްދުއްޝަކޫރު އިބްރާހީމް
Votes
132
Percent
11.02%
IND
ޙަސަން ޝުޒައިން
Votes
129
Percent
10.77%
IND
އަހްމަދު އާދިލް
Votes
117
Percent
9.77%
MDP
އަހްމަދު ނަސީރު
Votes
113
Percent
9.43%
IND
ޢަބްދުއްރަޝީދު
Votes
85
Percent
7.1%
IND
ހަސަން ޝުޖާއު
Votes
27
Percent
2.25%