Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
O7-1
ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
އަޙްމަދު ރިޔާޒް
Votes
968
Percent
67.5%
IND
ޙަސަން އަޙްމަދު
Votes
397
Percent
27.68%
MDP
ޙުސައިން ޝާރިފް
Votes
69
Percent
4.81%
O7-2
ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޢާއިޝަތު ޢަޒީމާ
Votes
859
Percent
33.58%
PPM
ވަރުދާ ޙުސައިން
Votes
749
Percent
29.28%
MDP
ފާޠިމަތު ޒީނާ
Votes
501
Percent
19.59%
MDP
ޙައްވާ ޝާޢިރާ
Votes
449
Percent
17.55%
O7-3
ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އަޙްމަދު މަމްދޫޙް
Votes
800
Percent
30.98%
PPM
ޢަބްދުއްރައޫފު ޔޫސުފް
Votes
736
Percent
28.51%
MDP
ޢަބްދުﷲ ނިޝްތާރު
Votes
447
Percent
17.31%
MDP
އިބްރާހީމް މޫސާ
Votes
392
Percent
15.18%
JP
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް
Votes
207
Percent
8.02%