Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
U5-1
އއ. ބޮޑޮފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
ޝުޖާޢު އާދަމް
Automatically Elected
U5-2
އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ފާޠިމަތު ޒީލިޔާ
Votes
315
Percent
44.3%
MDP
ޢާއިޝަތު ޢަލީ
Votes
226
Percent
31.79%
PPM
މަރްޔަމް ޝާއިޤާ
Votes
170
Percent
23.91%
U5-3
އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
ޢަބްދުﷲ ރިފާޒު
Votes
260
Percent
34.48%
PPM
މުޙައްމަދު ނާޝިދު
Votes
180
Percent
23.87%
MDP
އާދަމް ރިޔާޒް
Votes
131
Percent
17.37%
JP
ޢާމިރު އިބްރާހީމް
Votes
93
Percent
12.33%
IND
ޙަސަން ނާފިޒު
Votes
90
Percent
11.94%