Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
A1-1
ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް
Votes
232
Percent
57.43%
MDP
އަޙްމަދު ސިރާޖް
Votes
172
Percent
42.57%
A1-2
ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ހުސްނާ އިބްރާހީމް
Automatically Elected
IND
މަރްޔަމް ފަރުޝާ
Automatically Elected
A1-3
ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އިސްމާޢީލް ޝާފިޢު
Votes
247
Percent
38.06%
IND
ތޯހާ އަލީ
Votes
221
Percent
34.05%
MDP
ސައުދުﷲ ޖަލީލް
Votes
181
Percent
27.89%