Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
K6-1
މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޢަބްދުލްޢަލީމް
Votes
472
Percent
59.97%
PPM
ޔޫސުފް ސިދުގީ
Votes
315
Percent
40.03%
K6-2
މ. ކޮޅުފުށީ އުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ސިނާޒާ
Votes
449
Percent
33.76%
MDP
ސަބާނާ ޢަބްދުއްސައްތާރު
Votes
369
Percent
27.74%
PPM
ސުރައްޔާ ޢަބްދުއްސައްތާރު
Votes
302
Percent
22.71%
IND
ނިޝާނާ
Votes
210
Percent
15.79%
K6-3
މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އާދަމް ފަޔާޒް
Votes
418
Percent
28.95%
MDP
އާދަމް ސަޢީދު
Votes
374
Percent
25.9%
PPM
އަޙްމަދު ޝަކީބު
Votes
334
Percent
23.13%
PPM
އަޙްމަދު ވާފިރު
Votes
318
Percent
22.02%