Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
P9-1
ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ތޯރިގު އަފީފް
Votes
341
Percent
56.55%
MDP
ޝިޢުމާޒު ޢަބްދުއްޞަމަދު
Votes
262
Percent
43.45%
P9-2
ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޢައްބާސާ މުޙައްމަދު
Votes
327
Percent
30.62%
PPM
ފާޠިމަތު ހުދާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
Votes
296
Percent
27.72%
MDP
ސަލްމާ ޒާހިރު
Votes
230
Percent
21.54%
MDP
ޢާއިޝަތު ޔަނާ މުޙައްމަދު މޫސާ
Votes
215
Percent
20.13%
P9-3
ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އިބްރާހީމް ޙުސައިން
Votes
321
Percent
30.4%
MDP
ސިމާޙް އިބްރާހީމް
Votes
281
Percent
26.61%
PPM
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް
Votes
276
Percent
26.14%
MDP
ޖާވީދު މުޙައްމަދު
Votes
178
Percent
16.86%