Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
L1-1
ފ. ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
މޫސާ އަޙްމަދު (މޫސަ)
Votes
358
Percent
52.72%
PPM
އަޙްމަދު ޒާހިރު
Votes
321
Percent
47.28%
L1-2
ފ. ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
JP
ޙަސީމާ ޢަބްދުއްރަޝީދު
Votes
362
Percent
27.53%
MDP
އާމިނަތު ރާނިޔާ (ރާނިޔާ)
Votes
341
Percent
25.93%
MDP
މިރުޒާ
Votes
335
Percent
25.48%
JP
އާމިނަތު ސަނޫނާ
Votes
277
Percent
21.06%
L1-3
ފ. ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
މުޙައްމަދު ޖަލީލު (ކުޑަބެ)
Votes
362
Percent
34.41%
MDP
އަޙްޒަމް ޢަބްދުﷲ (އައްބެ)
Votes
359
Percent
34.13%
PPM
އަހްމަދު ނާފިޒް (ނާފިޒް)
Votes
331
Percent
31.46%