Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
F3-1
ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން
Votes
365
Percent
51.77%
PPM
އަބްދުލްޣައްފާރު ގާސިމް
Votes
263
Percent
37.3%
IND
މުއާވިން މުހުތާރު
Votes
77
Percent
10.92%
F3-2
ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MLSDP
ފާޠިމަތު ޝިފާ
Votes
337
Percent
27.2%
PPM
ފަރާޝާ އިލްޔާސް
Votes
308
Percent
24.86%
MLSDP
ޢާއިޝަތު ޝަމްޢަތު
Votes
299
Percent
24.13%
PPM
ދަހާ ނިޒާރު
Votes
295
Percent
23.81%
F3-3
ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އަޙްމަދު ޢައްޒާމް
Votes
412
Percent
31.38%
MDP
ޙަސަން ސިނާން
Votes
353
Percent
26.88%
PPM
އަޙްމަދު ސަލީމް
Votes
278
Percent
21.17%
PPM
އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޝީދު
Votes
270
Percent
20.56%