Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
C14-1
ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
ޢަބްދުﷲ އާޠިފް (އާޠިފް ބޮޑޭ)
Votes
689
Percent
50.77%
MDP
ޙުސައިން ޙަލީމް
Votes
668
Percent
49.23%
C14-2
ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ފާޠިމަތު ސަރުމީލާ (ޝިއުނީ)
Votes
671
Percent
27.48%
MDP
ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ
Votes
605
Percent
24.77%
PPM
ނަޞްރަތު އާދަމް
Votes
522
Percent
21.38%
PPM
ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ
Votes
501
Percent
20.52%
IND
އާމިނަތު ތަޙިއްޔާ
Votes
110
Percent
4.5%
JP
ނަދީމާ ޢަލީ
Votes
33
Percent
1.35%
C14-3
ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
Votes
767
Percent
32.62%
MDP
ސައިފުﷲ އުސްމާން
Votes
708
Percent
30.11%
IND
އަޙްމަދު ސިރާޖް
Votes
581
Percent
24.71%
JP
ޢަލީ ޖަމީލް
Votes
150
Percent
6.38%
PPM
ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު (އަބުޅޯ)
Votes
110
Percent
4.68%
JP
އިބްރާހީމް ޝިހާމް
Votes
35
Percent
1.49%