Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
I4-1
އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ރަޝާދު ޢަލީ
Votes
630
Percent
50.32%
MDP
ޒަޢީމާ މުޙައްމަދު
Votes
622
Percent
49.68%
I4-2
އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޝައުފާ އާދަމް
Votes
727
Percent
31.51%
PPM
މުނީފާ އާދަމް
Votes
655
Percent
28.39%
MDP
ޙައްވާ ރޯޒާ
Votes
510
Percent
22.11%
MDP
ޞަފާ ޤާސިމް
Votes
415
Percent
17.99%
I4-3
އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އިބްރާހީމް ޝާޠިރު
Votes
588
Percent
26.58%
AP
މުޙައްމަދު މައުމޫން
Votes
578
Percent
26.13%
MDP
މަބްރޫކް އަޙްމަދު
Votes
381
Percent
17.22%
MDP
އާދަމް މުޝްތަރުޝިދު
Votes
361
Percent
16.32%
PPM
ރަޒާން ރާމިޒު
Votes
171
Percent
7.73%
IND
މޫސާ ރަމްޒީ
Votes
133
Percent
6.01%