Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
H2-1
ކ. ގާފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
މުބައްޝިރު ޖަލީލް
Votes
440
Percent
52.44%
MDP
ޝަޒްލީން ޖައުހަރީ
Votes
399
Percent
47.56%
H2-2
ކ. ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޢާއިޝަތު ލަމްޙާ ރިޔާޒް
Votes
480
Percent
32.19%
PPM
ޒަހީރާ މުޙައްމަދު
Votes
422
Percent
28.3%
MDP
ނާޠިޤާ އާދަމް
Votes
325
Percent
21.8%
MDP
މަރްޔަމް ޝަޒްނާ
Votes
264
Percent
17.71%
H2-3
ކ. ގާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޙަނީފް ޒާހިރު
Votes
512
Percent
33.49%
MDP
މުޙައްމަދު ސަމްޢާން
Votes
421
Percent
27.53%
PPM
އާއިޒް ޢަބްދުއްރަޙީމް
Votes
312
Percent
20.41%
MDP
މުޙައްމަދު ނަޞީރު
Votes
284
Percent
18.57%