Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
L4-1
ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
AP
ޢަބްދުލްޙަމީދު އާދަމް
Votes
175
Percent
51.17%
MDP
ޢަލީ މުޙައްމަދު
Votes
167
Percent
48.83%
L4-2
ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޖުވައިިރިޔާ މުޙައްމަދު
Votes
173
Percent
33.46%
AP
ރިޝްފާ އަޙްމަދު
Votes
172
Percent
33.27%
AP
ޝާޢިރާ އިސްމާޢީލް ރަޝީދު
Votes
172
Percent
33.27%
L4-3
ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޢަރުޔަޝް މުޙައްމަދު
Votes
176
Percent
26.87%
AP
އާދަމް ޙަލީމް
Votes
170
Percent
25.95%
AP
މުޙައްމަދު މޫސާ
Votes
159
Percent
24.27%
MDP
މަޙްމޫދު އަޙްމަދު
Votes
150
Percent
22.9%