Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
F4-1
ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޙުސައިން ޝާފިޢު
Votes
183
Percent
59.8%
IND
އިބްރާހީމް ފަޒީލް (ފަޒީލް)
Votes
123
Percent
40.2%
F4-2
ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ފާޠިމަތު ރިޒުލާ
Votes
172
Percent
31.5%
IND
ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ
Votes
134
Percent
24.54%
MDP
ޝާޢިރާ މޫސާ
Votes
128
Percent
23.44%
MDP
މަރްޔަމް ނާޞިޙާ
Votes
112
Percent
20.51%
F4-3
ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އަޙްމަދު ރަޝީދު
Votes
154
Percent
29.28%
IND
މުޙައްމަދު ޝަރީފް
Votes
102
Percent
19.39%
IND
މުޙައްމަދު ޤާސިމް
Votes
102
Percent
19.39%
MDP
މުހައްމަދު އަޔާޒް
Votes
92
Percent
17.49%
IND
ނަޒްމީ އާދަމް
Votes
76
Percent
14.45%