Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
B1-1
ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން
Votes
378
Percent
33.84%
JP
މަސްޢޫދު އާދަމް
Votes
319
Percent
28.56%
PPM
އަޙްމަދު ޢަބްދުލްވާޙިދު
Votes
309
Percent
27.66%
IND
މޫސާ ކައުޔަޝް ކައިލް
Votes
111
Percent
9.94%
B1-2
ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ނާޒިޔާ ޙަސަން
Votes
415
Percent
21.87%
JP
ހާރިސާ މުޙައްމަދު
Votes
300
Percent
15.81%
JP
ފާޠިމަތު އިސްމާޢީލް
Votes
290
Percent
15.28%
IND
ފާޠިމަތު ނާޞިރާ
Votes
241
Percent
12.7%
PPM
ނާހިދާ ޢަލީ
Votes
233
Percent
12.28%
PPM
ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ
Votes
227
Percent
11.96%
IND
އާމިނަތު ޢަލީ (ދޮނޭ)
Votes
192
Percent
10.12%
B1-3
ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޢަލީ އިބްރާހީމް
Votes
624
Percent
30.65%
MDP
ފިރާޤް މުޙައްމަދު
Votes
495
Percent
24.31%
JP
އަޙްމަދު އަނާނު
Votes
266
Percent
13.06%
PPM
މުޙައްމަދު އާދަމް
Votes
231
Percent
11.35%
PPM
އުސްމާން އާދަމް
Votes
227
Percent
11.15%
JP
މުޞްޠަފާ ސަލީމް
Votes
193
Percent
9.48%