Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
N2-1
ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޙުސައިން ޖަބީން
Votes
519
Percent
55.27%
PPM
މަޙްމޫދު ނާޢިލް (ކެތީނާ)
Votes
388
Percent
41.32%
IND
މުޙައްމަދު ޒާހިރު
Votes
32
Percent
3.41%
N2-2
ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
މަރްޔަމް ޒުހުރަތު
Votes
448
Percent
26.71%
MDP
އާމިނަތު މަޒާޔާ މުޚުތާރު (މިލޫ)
Votes
404
Percent
24.09%
MDP
ފާޠިމަތު ނީނާ
Votes
300
Percent
17.89%
PPM
އާމިނަތު މަލްދާ
Votes
299
Percent
17.83%
IND
ޝިދުނާ ޢަލީ
Votes
171
Percent
10.2%
IND
މަރްޔަމް މުރުޝިދާ
Votes
55
Percent
3.28%
N2-3
ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޙުސައިން ޢަބްދުއްސަލާމް އާދަމް
Votes
387
Percent
22.85%
MDP
އިބްރާހީމް ޝާފިޢު
Votes
310
Percent
18.3%
PPM
އިބްރާހީމް ޝާނީޒް
Votes
306
Percent
18.06%
PPM
އާމިނަތު މަދީޙާ
Votes
214
Percent
12.63%
IND
ޢުމަރު ޒާމިރު
Votes
208
Percent
12.28%
JP
އަހްމަދު ފައިސަލް
Votes
176
Percent
10.39%
IND
ޢީސާ މުޚުތާރު
Votes
93
Percent
5.49%