Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
A3-1
ހއ. މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
މުޙައްމަދު ސިނާދު
Votes
123
Percent
50.2%
MDP
އަހްމަދު އަޝްރަފް
Votes
122
Percent
49.8%
A3-2
ހއ. މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ސަފީނާ އަބްދުއްރަޝީދު
Automatically Elected
MDP
އާމިނަތު އަރޫޝާ
Automatically Elected
A3-3
ހއ. މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
އަޙްމަދު ސިޔާމް
Votes
161
Percent
37.79%
MDP
ޙުސައިން ސާމިރު
Votes
144
Percent
33.8%
IND
އަޙްމަދު ރިފާޢު
Votes
121
Percent
28.4%