Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
L5-1
ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ޢަލީ އަޙްމަދު
Votes
719
Percent
58.36%
MDP
މުޙައްމަދު ޚަލީލް (އިންޖިނޭރު)
Votes
513
Percent
41.64%
L5-2
ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ނަޝީދާ ޢަބްދުއްރަޙީމް (ނަޝީ)
Votes
606
Percent
38.62%
PPM
ސަމީރާ އިބްރާހީމް
Votes
417
Percent
26.58%
IND
އުއްމުކުލްޘޫމް
Votes
296
Percent
18.87%
MDP
ސަމްސުއްނިސާ އިބްރާހީމް
Votes
180
Percent
11.47%
IND
ނީޝާ ޢަބްދުﷲ
Votes
70
Percent
4.46%
L5-3
ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
Votes
315
Percent
20.21%
IND
އަޙްމަދު ސިޔާމް
Votes
299
Percent
19.18%
IND
އަޙްމަދު ޢަލީ
Votes
272
Percent
17.45%
IND
އިސްމާޢީލް ޢަބްދުﷲ
Votes
233
Percent
14.95%
PPM
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
Votes
206
Percent
13.21%
MRM
ޢަބްދުއްރަޝީދު މުޙައްމަދު
Votes
133
Percent
8.53%
JP
އިސްމާޢީލް ނަސީމް
Votes
68
Percent
4.36%
IND
ރިލްވާން މޫސާ
Votes
33
Percent
2.12%