Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Z33.1
އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް - 1
L5-1
ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
މުޙައްމަދު ޚަލީލް (އިންޖިނޭރު)
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢަލީ އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
L5-2
ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ސަމީރާ އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
PPM
ނަޝީދާ ޢަބްދުއްރަޙީމް (ނަޝީ)
Votes
0
Percent
0%
MDP
ސަމްސުއްނިސާ އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
IND
ނީޝާ ޢަބްދުﷲ
Votes
0
Percent
0%
IND
އުއްމުކުލްޘޫމް
Votes
0
Percent
0%
L5-3
ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
އިސްމާޢީލް ޢަބްދުﷲ
Votes
0
Percent
0%
PPM
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
އަޙްމަދު ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
JP
އިސްމާޢީލް ނަސީމް
Votes
0
Percent
0%
IND
ރިލްވާން މޫސާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
MRM
ޢަބްދުއްރަޝީދު މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
އަޙްމަދު ސިޔާމް
Votes
0
Percent
0%