Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
E6-1
ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
Votes
438
Percent
54.48%
MDP
މުޙައްމަދު ސުޒީލް
Votes
347
Percent
43.16%
IND
ޢަލީ އައިމަން (އައިމަން)
Votes
19
Percent
2.36%
E6-2
ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ނަޒީރާ ރަޝީދު
Votes
429
Percent
31.36%
MDP
ނިހާ ޙުސައިން
Votes
364
Percent
26.61%
PPM
ޢާއިޝަތު ސުފައިލާ
Votes
339
Percent
24.78%
IND
މިދުޙަތު ޢަބްދުލްމައްނާނު (މިދޫ)
Votes
236
Percent
17.25%
E6-3
ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޔޫޝަޢު ނަސީމް
Votes
433
Percent
29.22%
MDP
މުޙައްމަދު މުނީޒް މޫސާ
Votes
407
Percent
27.46%
PPM
ޙަސަން ޢިރުފާން
Votes
394
Percent
26.59%
MDP
މުޙައްމަދު އަފްލާޙް
Votes
248
Percent
16.73%