Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
U8-1
އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
ހުޝާމް އިސްމާޢީލް
Votes
219
Percent
51.65%
MDP
މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙީމް (ލަތީފް)
Votes
205
Percent
48.35%
U8-2
އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
އަރޫޝާ އަބްދުﷲ
Automatically Elected
MDP
ފާތިމަތު އަނޫޝާ އަހްމަދު
Automatically Elected
U8-3
އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
ސިމާޙް ދާއޫދު
Votes
218
Percent
25.95%
IND
ޒައިނަލްޢިބާދު
Votes
215
Percent
25.6%
MDP
މަޙްމޫދު ރިޔާޒް
Votes
205
Percent
24.4%
MDP
ޙަސަން ރަޝީދު
Votes
202
Percent
24.05%