Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
E14-1
ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
މޫސާ އުމަރުމަނިކު
Votes
162
Percent
52.77%
PPM
އިބްރާހީމް ނާސިރު
Votes
145
Percent
47.23%
E14-2
ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
އާމިނަތު ސިޒްނާ
Votes
174
Percent
29.44%
PPM
ޢާޞިމާ އިބްރާހީމްމަނިކު
Votes
148
Percent
25.04%
MDP
ފައުޒިއްޔާ ޙުސައިން
Votes
136
Percent
23.01%
MDP
ޢާއިޝަތު ރައިޙާނާ
Votes
133
Percent
22.5%
E14-3
ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް
Votes
175
Percent
36.01%
MDP
ޙަސަން ވަޙީދު
Votes
163
Percent
33.54%
PPM
އިބްރާހީމް ޢުމަރުމަނިކު
Votes
148
Percent
30.45%