Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
K8.1
މ. މަޑުއްވަރި - 1
E14-1
ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
އިބްރާހީމް ނާސިރު
Votes
0
Percent
0%
MDP
މޫސާ އުމަރުމަނިކު
Votes
0
Percent
0%
E14-2
ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ފައުޒިއްޔާ ޙުސައިން
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢާއިޝަތު ރައިޙާނާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
އާމިނަތު ސިޒްނާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢާޞިމާ އިބްރާހީމްމަނިކު
Votes
0
Percent
0%
E14-3
ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޙަސަން ވަޙީދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
އިބްރާހީމް ޢުމަރުމަނިކު
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް
Votes
0
Percent
0%