Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
K1-1
މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
އިސްމާޢީލް ނާހިދު (އިއްސެ)
Votes
72
Percent
50.35%
PPM
އަޙްމަދު ވަދީފް
Votes
71
Percent
49.65%
K1-2
މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ފާޠިމަތު ޒަހީރާ
Votes
87
Percent
35.95%
IND
ފާޠިމަތު ލިއުޝާ
Votes
83
Percent
34.3%
IND
ޝިޔާޒާ ޢަބްދުﷲ މާޖިދު
Votes
72
Percent
29.75%
K1-3
މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޙުސައިން ޚަލީލު
Votes
99
Percent
39.76%
PPM
މުޙައްމަދު މިހާދު
Votes
86
Percent
34.54%
MDP
ޢަލީ ރިޔާޟް
Votes
64
Percent
25.7%