Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
E11-1
ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
މުހައްމަދު ސޯދިގު
Votes
617
Percent
0%
MDP
އަޙްމަދު ރަފީޢު
Votes
451
Percent
0%
IND
މުޙައްމަދު ޝިހާމް (ޝިހާމް)
Votes
104
Percent
0%
E11-2
ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ފާޠިމަތު ޢާޞިފާ
Votes
569
Percent
0%
PPM
އާމިނަތު ނާއިދާ
Votes
546
Percent
0%
MDP
އާމިނަތު ޒިހުނާ
Votes
529
Percent
0%
MDP
މަރްޔަމް ނާޝިދާ
Votes
517
Percent
0%
E11-3
ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އަޙްމަދު އަޝްރަފް
Votes
619
Percent
0%
MDP
އާޔަތުﷲ ނަޢީމް
Votes
529
Percent
0%
MDP
މުޙައްމަދު ނިޝާމް
Votes
521
Percent
0%
PPM
ޙަސަން ޢާރިފް
Votes
516
Percent
0%