Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
E11-1
ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
މުހައްމަދު ސޯދިގު
Votes
617
Percent
52.65%
MDP
އަޙްމަދު ރަފީޢު
Votes
451
Percent
38.48%
IND
މުޙައްމަދު ޝިހާމް (ޝިހާމް)
Votes
104
Percent
8.87%
E11-2
ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ފާޠިމަތު ޢާޞިފާ
Votes
569
Percent
26.33%
PPM
އާމިނަތު ނާއިދާ
Votes
546
Percent
25.27%
MDP
އާމިނަތު ޒިހުނާ
Votes
529
Percent
24.48%
MDP
މަރްޔަމް ނާޝިދާ
Votes
517
Percent
23.92%
E11-3
ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އަޙްމަދު އަޝްރަފް
Votes
619
Percent
28.33%
MDP
އާޔަތުﷲ ނަޢީމް
Votes
529
Percent
24.21%
MDP
މުޙައްމަދު ނިޝާމް
Votes
521
Percent
23.84%
PPM
ޙަސަން ޢާރިފް
Votes
516
Percent
23.62%