Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
A13-1
ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޢަލީ ސިނާން
Votes
313
Percent
57.54%
PPM
މުޙައްމަދު ނާޝިދު
Votes
231
Percent
42.46%
A13-2
ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޢާއިޝަތު ރައުނާ
Votes
307
Percent
40.03%
PPM
ފަރުޙަތު ސަމީރު
Votes
255
Percent
33.25%
PPM
އަސްމާ ޢަބްދުއްރަޙީމް
Votes
205
Percent
26.73%
A13-3
ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޢަބްދުލް ކަރީމް ޢަލީ
Votes
326
Percent
32.44%
MDP
އަޙްމަދު ޖައިލަމް
Votes
311
Percent
30.95%
PPM
ޢަބްދުﷲ މުފީދު
Votes
189
Percent
18.81%
PPM
ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން
Votes
179
Percent
17.81%