Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
F1-1
ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޢަބްދުލްޙަންނާން ޢައްބާސް
Votes
220
Percent
56.99%
PPM
ޢާޞިފް މޫސާ
Votes
166
Percent
43.01%
F1-2
ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ޝާމިލާ މުޙައްމަދު
Votes
209
Percent
29.69%
MDP
ފާޠިމަތު ޖީޒާ
Votes
147
Percent
20.88%
IND
މައުސޫމާ އާސިމް
Votes
131
Percent
18.61%
MDP
އާމިނަތު ރައުފާ ފަތުޙީ
Votes
114
Percent
16.19%
IND
އާމިނަތު މުސްލިމާ
Votes
103
Percent
14.63%
F1-3
ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އިބްރާހީމް ނަޝީދު
Votes
222
Percent
30.45%
MDP
މުޙައްމަދު ސިފާން
Votes
199
Percent
27.3%
PPM
ޙަސަން ޝާކިރު
Votes
157
Percent
21.54%
IND
އިބްރާހީމް މިޞްފާޙް
Votes
151
Percent
20.71%