Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
G4-1
ޅ. އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
މުޙައްމަދު އާޒިމް
Votes
215
Percent
50.23%
IND
އިބްރާހީމް އިމްތިޔާޒް (އިންތި)
Votes
213
Percent
49.77%
G4-2
ޅ. އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ވަޙީދާ ޢުސްމާން
Votes
257
Percent
33.91%
IND
ބަޝީރާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން
Votes
254
Percent
33.51%
PPM
ސަބާނާ އިބްރާހީމް
Votes
247
Percent
32.59%
G4-3
ޅ. އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު
Votes
220
Percent
26.99%
MDP
ޢާމިރު އިބްރާހީމް
Votes
211
Percent
25.89%
PPM
ޝާމިން ހަފީޒް
Votes
205
Percent
25.15%
IND
ނަސްރީން އިސްމާޢީލް (ނައްޓް)
Votes
131
Percent
16.07%
PPM
އަޙްމަދު ނިޔާޒު
Votes
48
Percent
5.89%