Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
F2-1
ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޙަސަން ޒަރީރު
Votes
177
Percent
54.13%
IND
އަޙްމަދު ނާޝިދު
Votes
150
Percent
45.87%
F2-2
ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ފާޠިމަތު ޝަޒްނާ
Votes
175
Percent
27.73%
IND
މަރްޔަމް ނަފްޙަތު
Votes
157
Percent
24.88%
IND
މަރްޔަމް ޙިލްމިއްޔާ
Votes
152
Percent
24.09%
MDP
މަރްޔަމް ސަޢާދާ
Votes
147
Percent
23.3%
F2-3
ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
މުޙައްމަދު ޝަރީފް
Votes
181
Percent
28.96%
MDP
ޙަސަން މުފީދު
Votes
160
Percent
25.6%
IND
މުޙައްމަދު ޝަމީމް
Votes
147
Percent
23.52%
MDP
މުޙައްމަދު ލިސާން
Votes
137
Percent
21.92%