Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
K3-1
މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އަޙްމަދު ޖަމާލް
Votes
480
Percent
51.67%
PPM
އިބްރާހީމް ޒަޢީމް
Votes
449
Percent
48.33%
K3-2
މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
އާމިނަތު ޢަލީ
Votes
536
Percent
30.84%
PPM
ސާމިޔާ މުޙައްމަދު
Votes
446
Percent
25.66%
MDP
ޝަފީޤާ ނަޞީރު
Votes
426
Percent
24.51%
MDP
އާމިނަތު ޚަލީލާ
Votes
330
Percent
18.99%
K3-3
މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޙުސައިން ރަޝީދު
Votes
404
Percent
24%
IND
އިބްރާހީމް ނަދީމް (ފިޑޯ)
Votes
320
Percent
19.01%
PPM
ޢަލީ އިބްރާހީމް
Votes
318
Percent
18.89%
IND
ޢުމަރު ޖަމީލް
Votes
267
Percent
15.86%
MDP
އިބްރާހީމް ނިޔާޒު
Votes
162
Percent
9.63%
MDP
އަޙްމަދު ޝަމީމް (އަންޑޭ)
Votes
142
Percent
8.44%
IND
އަޙްމަދު މުބާރިކް
Votes
70
Percent
4.16%