Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
G3-1
ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އިބްރާހީމް ސިމާއު
Votes
619
Percent
53.83%
PPM
އިސްމާޢީލް މަދީހް
Votes
490
Percent
42.61%
JP
މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
Votes
41
Percent
3.57%
G3-2
ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ވަފިއްޔާ މުޙައްމަދު
Votes
615
Percent
27.58%
MDP
ޒިފްލާ އިބްރާހީމް
Votes
558
Percent
25.02%
PPM
ޢާއިޝަތު ވިޝާމާ
Votes
508
Percent
22.78%
PPM
އާމިނަތު ޢިނާޔާ
Votes
470
Percent
21.08%
JP
ފާޠިމަތު ޢުސްމާން
Votes
79
Percent
3.54%
G3-3
ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އިބްރާހީމް މުފީދު
Votes
687
Percent
33.45%
MDP
ޙުސައިން ޒާހިދު
Votes
594
Percent
28.92%
PPM
ޢާއިޝަތު ނަޞްރާ
Votes
471
Percent
22.93%
JP
ޢަބްދުﷲ މޫސާ
Votes
228
Percent
11.1%
JP
އަޙްމަދު ޔޫސުފް
Votes
74
Percent
3.6%