Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
B7-1
ހދ. ނޮޅިވަރަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް
AP
ޔޫސުފް މޫސާ
Votes
493
Percent
44.7%
JP
ޙުސައިން އަސްލަމް
Votes
419
Percent
37.99%
PPM
އިބްރާހީމް ނަޞީރު
Votes
191
Percent
17.32%
B7-2
ހދ. ނޮޅިވަރަން ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MRM
ނިޔާޝާ ޢަލީ
Votes
575
Percent
29.87%
PPM
ޢާޞިމާ މުޙައްމަދު
Votes
425
Percent
22.08%
IND
ޖުމާނާ އުސްމާން
Votes
385
Percent
20%
JP
މަރިޔަމް ނާޒިމާ
Votes
370
Percent
19.22%
IND
ސިއުނާ މުޙައްމަދު
Votes
170
Percent
8.83%
B7-3
ހދ. ނޮޅިވަރަން ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ
Votes
567
Percent
28.1%
MDP
މުޙައްމަދު ޙުސައިން
Votes
547
Percent
27.11%
PPM
ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު
Votes
246
Percent
12.19%
IND
ޢަލީ ޝަމީމު
Votes
208
Percent
10.31%
PPM
ޙަސަން މޫސާ
Votes
174
Percent
8.62%
IND
އަޙްމަދު ޒާހިރު
Votes
170
Percent
8.42%
IND
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޙުސައިން
Votes
106
Percent
5.25%