Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
R6.3
ފުވައްމުލައް ސިޓީ، އެހެނިހެން - 1
B7-1
ހދ. ނޮޅިވަރަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް
AP
ޔޫސުފް މޫސާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
އިބްރާހީމް ނަޞީރު
Votes
0
Percent
0%
JP
ޙުސައިން އަސްލަމް
Votes
0
Percent
0%
B7-2
ހދ. ނޮޅިވަރަން ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MRM
ނިޔާޝާ ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
IND
ޖުމާނާ އުސްމާން
Votes
0
Percent
0%
JP
މަރިޔަމް ނާޒިމާ
Votes
0
Percent
0%
IND
ސިއުނާ މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢާޞިމާ މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
B7-3
ހދ. ނޮޅިވަރަން ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
ޢަލީ ޝަމީމު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޙަސަން މޫސާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
އަޙްމަދު ޒާހިރު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޙުސައިން
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުޙައްމަދު ޙުސައިން
Votes
0
Percent
0%
IND
މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ
Votes
0
Percent
0%