Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
I7-1
އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އިބްރާހީމް އުސްމާނު
Votes
238
Percent
55.09%
JP
ހުސައިން ފަޔާޒް (ފަޔާޒް)
Votes
194
Percent
44.91%
I7-2
އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
JP
ސާރަތު އާދަމް (ސާރާ)
Votes
264
Percent
37.82%
MDP
ޢާއިޝަތު އަބޫބަކުރު (އާއިޝާ)
Votes
262
Percent
37.54%
JP
ސަނާ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު (ސަނާ)
Votes
172
Percent
24.64%
I7-3
އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙީމް
Votes
244
Percent
31.69%
MDP
ޢަބްދުﷲ ޢަލީ (އަމީލް)
Votes
212
Percent
27.53%
JP
އަޙްމަދު ޤާސިމް (އަޙްމަދު)
Votes
122
Percent
15.84%
JP
އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު (އިއްސެ)
Votes
98
Percent
12.73%
PPM
ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޢަލީ
Votes
94
Percent
12.21%