Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
U4-1
އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އަޙްމަދު އަސްލަމް
Votes
318
Percent
54.83%
PPM
އިސްމާޢީލް ޢާޠިފް
Votes
262
Percent
45.17%
U4-2
އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ސިފްޒާ އިބްރާހީމް (ޝިފޫ)
Votes
306
Percent
27.57%
PPM
މަރްޔަމް ޝާނިޔާ އާދަމް (ޝާނީ)
Votes
298
Percent
26.85%
MDP
ނާޝިދާ މޫސާ
Votes
257
Percent
23.15%
PPM
ސިފާނާ އިބްރާހީމް
Votes
249
Percent
22.43%
U4-3
އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޙުސައިން ނިހާނު
Votes
314
Percent
34.43%
MDP
ޢަލީ ނާފިޒު
Votes
303
Percent
33.22%
PPM
ޙުސައިން ޝަރީފް
Votes
295
Percent
32.35%